Có 1 kết quả:

jiàn duō shí guǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

experienced and knowledgeable (idiom)