Có 1 kết quả:

jiàn guài bù guài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to keep one's calm in the face of the unexpected
(2) not to wonder at strange sights