Có 1 kết quả:

jiàn sè wàng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to forget loyalty when in love
(2) hoes before bros