Có 1 kết quả:

jiàn wén

1/1

jiàn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) what one has seen and heard
(2) knowledge
(3) one's experience