Có 1 kết quả:

jiàn wén yǒu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to possess limited experience and knowledge (idiom)