Có 1 kết quả:

guān guāng

1/1

guān guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tour
(2) sightseeing
(3) tourism