Có 1 kết quả:

guān hòu gǎn

1/1

guān hòu gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

impression or feeling after visiting or watching (movies, museums etc)