Có 1 kết quả:

guān chá lì

1/1

guān chá lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) power of observation
(2) perception