Có 1 kết quả:

guān gǎn

1/1

guān gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) one's impressions
(2) observations