Có 1 kết quả:

guān xiàng tái

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) observatory
(2) observation platform