Có 1 kết quả:

guī huà

1/1

guī huà

giản thể

Từ điển phổ thông

vạch ra mưu kế