Có 1 kết quả:

shì shén jīng pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

optic disk (terminal of the optic nerve on the retina)