Có 1 kết quả:

jiǎo fēn fú hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

prime symbol (′) (math., linguistics etc)