Có 1 kết quả:

jiǎo dòng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

angular momentum