Có 1 kết quả:

jiǎo biāo

1/1

jiǎo biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

superscript