Có 1 kết quả:

jiǎo bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) horned lark (Eremophila alpestris)