Có 1 kết quả:

jiǎo miǎo fú hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

double prime symbol (″) (math., linguistics etc)