Có 1 kết quả:

jiǎo guī

1/1

jiǎo guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) angle gauge
(2) clinograph