Có 1 kết quả:

jiǎo dīng

1/1

jiǎo dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) corner bracket (for securing the corner of a picture frame etc)
(2) brad