Có 1 kết quả:

jiǎo mǎ

1/1

jiǎo mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) gnu
(2) wildebeest