Có 1 kết quả:

jiǎo pì tī

1/1

jiǎo pì tī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) horned grebe (Podiceps auritus)