Có 1 kết quả:

jiě fá

1/1

jiě fá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relieve tiredness
(2) to freshen up