Có 1 kết quả:

jiě xiàng lì

1/1

jiě xiàng lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

resolving power (of a lens etc)