Có 1 kết quả:

jiě xiàng dù

1/1

jiě xiàng dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

resolution (of images, monitors, scanners etc)