Có 1 kết quả:

jiě bāo

1/1

jiě bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to unpack (computing)