Có 1 kết quả:

jiě náng

1/1

jiě náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to loosen one's purse
(2) fig. to give generously to help others

Một số bài thơ có sử dụng