Có 1 kết quả:

jiě wù

1/1

jiě wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dispel doubts