Có 1 kết quả:

Jiě fàng jūn

1/1

Jiě fàng jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

People's Liberation Army (PRC armed forces)