Có 1 kết quả:

jiě sàn

1/1

jiě sàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải tán

Từ điển Trung-Anh

(1) to dissolve
(2) to disband