Có 1 kết quả:

jiě xī jǐ hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) analytic geometry
(2) coordinate geometry