Có 1 kết quả:

jiě gòu

1/1

jiě gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to deconstruct