Có 1 kết quả:

jiě jué zhēng duān

1/1

Từ điển Trung-Anh

to settle a dispute