Có 1 kết quả:

jiě kě

1/1

jiě kě

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải khát

Từ điển Trung-Anh

to quench