Có 1 kết quả:

jiě lǐ fāng xiàng

1/1

jiě lǐ fāng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

direction of cleavage (e.g. of slate)