Có 1 kết quả:

xiè jìng jì

1/1

xiè jìng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

antispasmodic (pharm.)