Có 1 kết quả:

jiě zhí

1/1

jiě zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismiss from office
(2) to discharge
(3) to sack