Có 1 kết quả:

jiě pìn

1/1

jiě pìn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dismiss an employee
(2) to sack