Có 1 kết quả:

jiě suān yào

1/1

jiě suān yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to relieve acidity
(2) anti-acid