Có 1 kết quả:

jiě shì zhí xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

interpreted (computer)