Có 1 kết quả:

jiě gù

1/1

jiě gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fire
(2) to sack
(3) to dismiss
(4) to terminate employment