Có 1 kết quả:

jiě lí

1/1

jiě lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dissociation
(2) to break up a chemical compound into its elements

Một số bài thơ có sử dụng