Có 1 kết quả:

jiě lí xìng rén gé jí huàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dissociative identity disorder
(2) multiple personality disorder