Có 1 kết quả:

chù méi

1/1

chù méi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) catalyst
(2) to catalyze