Có 1 kết quả:

chù shǒu kě jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

within reach