Có 1 kết quả:

chù mù

1/1

chù mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) eye-catching
(2) conspicuous
(3) obtrusive
(4) striking
(5) sticking out