Có 1 kết quả:

chù jí

1/1

chù jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to touch (physically, one's feelings etc)
(2) to touch on (a topic)