Có 1 kết quả:

chù mō bǎn

1/1

chù mō bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) touchpad
(2) trackpad