Có 1 kết quả:

yán bù kě chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) impossible to put into words
(2) inexpressible