Có 1 kết quả:

yán bù yóu zhōng

1/1

yán bù yóu zhōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to say sth without meaning it (idiom); to speak tongue in cheek
(2) saying one thing but meaning sth different