Có 1 kết quả:

yán zhī wú wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a writing etc) to have no substance (idiom)
(2) to carry no weight